ALGEMENE VOORWAARDEN WEPHONE.NL

 

1. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar en of beheerder van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website.

2. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

3. ALGEMEEN

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden en/of verkregen.

4. INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert de eigenaar van deze website (hierna: “de eigenaar”) niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
4.2 De eigenaar is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie dan wel de onmogelijkheid deze website te raadplegen. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.
4.3 De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.
4.4 Eigenaar behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

5. GERELATEERDE WEBSITES

6.1.Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst eigenaar u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, danwel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging van daarvan in. 6.2.De eigenaar staat niet garant voor de beschikbaarheid van voornoemde websites en/of gekoppelde bestanden waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik daarvan.

6. COMPUTERSTORINGEN

De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek en/of gebruik van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

7. AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Alle onderdelen van de huidige website, waaronder de layout, het concept, de tekst en afbeeldingen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van eigenaar en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Door deze website te gebruiken verkrijgt u geen enkel recht hierop.
8.2 Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook, het op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken van de website, en/of aan een derde ter beschikking te stellen hiervan, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de eigenaar.
8.3 Toestemmming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen inhoud of delen van deze website gebruiken.
8.4 U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. Ieder ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan en maakt inbreuk de intellectuele rechten van eigenaar.

 

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

WePhone.nl zal uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. De verwerking van die persoonsgegevens door WePhone.nl of een door WePhone.nl aangewezen derde, zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene;
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een betrokkene in stand te houden dan wel uit te breiden;
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen WePhone.nl, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode is te raadplegen via de website van de Nederlandse Vereniging van Banken www.nvb.nl. Indien u een aangevraagde offerte getekend retour zendt, worden de persoonsgegevens getoetst bij het BKR te Tiel. WePhone.nl selecteert haar partners met grote zorg en vraagt grote zorg voor privacyregels. Helaas kan WePhone.nl geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen uw persoonsgegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

 

VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

Indien u geen klant bent bij WePhone.nl kunt u ons per e-mail verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. U kunt in dit geval mailen naar b2b@wephone.nl